Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN ZAKELIJKE EN PARTICULIERE AFNEMERS EN VOOR OPDRACHTNEMERS

 

Dooijewaard Dakkapellen werkt onder de voorwaarden en condities van een AVB/CAR verzekering.
Lopende bij Delta Lloyd Verzekeringen te Amsterdam.

 

Dooijewaard Dakkapellen
Harderwijkerweg 371a
8077 RG Hulshorst

 

hierna te noemen: Dooijewaard Dakkapellen

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door Dooijewaard Dakkapellen, gevestigd te Nunspeet, zijn gedaan aan, respectievelijk zijn aangegaan, met zowel zakelijke als particuliere afnemers/opdrachtgevers.
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Dooijewaard Dakkapellen. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Dooijewaard Dakkapellen afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

 

Artikel 2 Aangenomen werk
1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met in achtneming van het onder lid 1 van dit artikel vermelde.
3. Tenzij anders is overeengekomen is Dooijewaard Dakkapellen gehouden haar aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen
Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Dooijewaard Dakkapellen of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Dooijewaard Dakkapellen schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Dooijewaard Dakkapellen door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.
2. Elke met Dooijewaard Dakkapellen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Dooijewaard Dakkapellen van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Dooijewaard Dakkapellen zo nodig informatie betreffende de kredietwaardigheid van hem opvraagt.
3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Dooijewaard Dakkapellen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Dooijewaard Dakkapellen niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld, noch dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
1. Dooijewaard Dakkapellen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Dooijewaard Dakkapellen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
3. Algemene voorwaarden worden slechts door Dooijewaard Dakkapellen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.

 

Artikel 6 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten en personeelsleden van Dooijewaard Dakkapellen binden de laatste niet, voor zover ze door Dooijewaard Dakkapellen niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten of personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
1. Op alle door Dooijewaard Dakkapellen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dooijewaard Dakkapellen.
2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Dooijewaard Dakkapellen en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,–, onverminderd het recht van Dooijewaard Dakkapellen om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8 Verplichtingen van Dooijewaard Dakkapellen
1. Dooijewaard Dakkapellen verplicht zich het opgedragen werk naar de bepaling van de overeenkomst uit te voeren.
2. Dooijewaard Dakkapellen aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Dooijewaard Dakkapellen tijdig kan beschikken:
– over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Dooijewaard Dakkapellen;
– over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
– over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
– over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
– over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.
2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas,elektriciteit,opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Dooijewaard Dakkapellen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten
1. In alle gevallen wordt door Dooijewaard Dakkapellen onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. van al dan niet verontreinigde grond of bodemspecie zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
2. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of ander gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Dooijewaard Dakkapellen, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Dooijewaard Dakkapellen om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 12 Nadere bepalingen indien Dooijewaard Dakkapellen als opdrachtgever optreedt van een derde opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer dient Dooijewaard Dakkapellen op haar eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door de opdrachtnemer of door een derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.
2. De opdrachtnemer zal aan Dooijewaard Dakkapellen op haar eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, schriftelijk opgave doen van de plaatsten waar door die werknemers werk is verricht en opgave doen van de aldaar gewerkte uren.
3. De opdrachtnemer staat jegens Dooijewaard Dakkapellen in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.
4. De opdrachtnemer is verplicht om aan Dooijewaard Dakkapellen op haar eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en/of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.
5. De opdrachtnemer is verplicht om aan Dooijewaard Dakkapellen op haar eerste verzoek een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, Eén en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (verder te noemen Wka) vastgestelde richtlijnen.
6. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij en de in lid 9 bedoelde derde een volledige en correcte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en aan de Ontvanger der directe belastingen betreffende zijn werknemers.
7. Dooijewaard Dakkapellen heeft steeds het recht om de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting, van de door Dooijewaard Dakkapellen aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde Ontvanger te voldoen.
8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van Dooijewaard Dakkapellen verplicht ter zake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de Wka bedoeld. Dooijewaard Dakkapellen zal het recht hebben het gedeelte van de door hem aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt Dooijewaard Dakkapellen tot kwijting van het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer aan Dooijewaard Dakkapellen nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal Dooijewaard Dakkapellen gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of de koopsom in te houden.
9. De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van Dooijewaard Dakkapellen daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring.
10. Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde laat uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen.
11. Ingeval van niet nakoming door de opdrachtnemer van één van de in dit artikel genoemde verplichtingen, verbeurt hij aan Dooijewaard Dakkapellen een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen Dooijewaard Dakkapellen en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van Dooijewaard Dakkapellen om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Prijzen
1. Indien na het tijdstip van het tot stand komen van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, die van invloed zijn op de uurloon kostprijs, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekeningen te verlangen.
2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
3. Indien de prijsfluctuatie, als in dit artikel bedoeld, meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen prijs, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 14 Materialen
1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
2. Goederen die Dooijewaard Dakkapellen tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan haar toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte verandering (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van of aan de door Dooijewaard Dakkapellen doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 15 Meer- en minder werk
1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Door Dooijewaard Dakkapellen te maken kosten, die hun oorzaak vinden buiten haar schuld of toedoen, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 16 Annuleren
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Dooijewaard Dakkapellen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Dooijewaard Dakkapellen als schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag gelijk aan 1/3 deel van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht om Dooijewaard Dakkapellen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of de weigering van de goederen.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Dooijewaard Dakkapellen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen de opdrachtgever en Dooijewaard Dakkapellen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 17 Opleveringstermijnen
1. Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor Dooijewaard Dakkapellen geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
2. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
3. Dooijewaard Dakkapellen is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, door de opdrachtgever geleden of te lijden, in geval van een afwijkende opleveringstermijn.

 

Artikel 18 Oplevering
1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Dooijewaard Dakkapellen dit aan de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft meegedeeld, dan wel wanneer de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.
2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, die Dooijewaard Dakkapellen niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 21 zijn vermeld.

 

Artikel 19 Reclame
1. Opdrachtgever is verplicht om terstond bij of na de oplevering van het werk c.q. bij of na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Dooijewaard Dakkapellen terstond schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering c.q. de dag van de levering Dooijewaard Dakkapellen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van het opgeleverde of geleverde, ten tijde van de oplevering, c.q. levering, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
2. Dooijewaard Dakkapellen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien de reclame naar het oordeel van Dooijewaard Dakkapellen c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Dooijewaard Dakkapellen, te harer vrije keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, dan wel zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Dooijewaard Dakkapellen is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. Alle aansprakelijkheid van Dooijewaard Dakkapellen dienaangaande wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 20 Aansprakelijkheid
1. Dooijewaard Dakkapellen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van
– overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
2. De aansprakelijkheid van Dooijewaard Dakkapellen voor directe schade die veroorzaakt is door een gebrek van een door Dooijewaard Dakkapellen geleverde zaak, indien en voorzover dit komt vast te staan, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van dat gedeelte van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de zaak waarvoor de aansprakelijkheid in dit geval geldt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Dooijewaard Dakkapellen in het voorkomende geval als schade wordt uitgekeerd.
3. Onder directe schade, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dooijewaard Dakkapellen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Dooijewaard Dakkapellen toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Dooijewaard Dakkapellen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dooijewaard Dakkapellen of haar ondergeschikten.
6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt die opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Dooijewaard Dakkapellen.

 

Artikel 21 Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te land als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Dooijewaard Dakkapellen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dooijewaard Dakkapellen, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dooijewaard Dakkapellen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Dooijewaard Dakkapellen overmacht op, die Dooijewaard Dakkapellen ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Dooijewaard Dakkapellen is in deze of dergelijk gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang Dooijewaard Dakkapellen geen volledig betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Dooijewaard Dakkapellen.
2. Dooijewaard Dakkapellen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn aan de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 23 Toerekenbare niet nakoming en ontbinding
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, zal hij alleen daarom al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Dooijewaard Dakkapellen ingeval van toerekenbare niet nakoming het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Dooijewaard Dakkapellen eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, indien zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Dooijewaard Dakkapellen op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 24 Betaling
1. Betaling dient te geschieden contant na ontvangst van de factuur.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden contant op de dag waarop Dooijewaard Dakkapellen de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever doet toekomen.
3. Dooijewaard Dakkapellen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
4. Dooijewaard Dakkapellen is bij niet tijdige betaling tevens gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau, te vorderen.
5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

 

Artikel 25 Geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Dooijewaard Dakkapellen, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Dooijewaard Dakkapellen onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

Klantbeoordeling


8,7

/ bekijk alle reviews

Contact


Dooijewaard Nokverhogingen

Edisonweg 11
8071 RC Nunspeet
Gelderland

telefoon 0341 - 45 14 41
e-mail info@dooijewaardnokverhogingen.nl

Levering door heel Nederland


Wij leveren en plaatsen nokverhogingen, dakkapellen, dakramen en rolluiken door heel Nederland!